پرشین ویژن پرشین ویژن

ﺳﺎﺧﺖ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻠﺰي

ﺳﺎﺧﺖ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ( اﺳﭙﻴﺮال ، ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ، ﭘﺎﻳﭗ رك ، راه ﭘﻠﻪ ﺳﺮﻧﺪ و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎل ﻣﻴﻞ ﺳﺎزه  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻫﻤﺎﺗﻴﺘﻲ واﻗﻊ در ﻣﻌﺪن رﺿﻮان