پرشین ویژن پرشین ویژن

Machinery and Equipment

NoDescriptionQuantityModel
1Cold rolling machine2Length 3.6 m & Thickness 80 mm
2ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ1ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ٩٠ ﺗﻦ TADANO
3ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ2ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ٥٠ ﺗﻦ TADANO
4ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ1ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ٣٥ ﺗﻦ TADANO
5ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ1ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ٢٥ ﺗﻦ TADANO
6گیوتین1طول 6 متری و تا ضخامت 20 میلی متر
7گیوتین1طول 3 متر و تا ضخامت 20 میلی متر
8ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ4ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﮐﻔﯽ ١٠ ﺗﻦ
9ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ1ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ٨ ﺗﻦ
10ﺗﺎور6ﺗﺎور ﮐﺮﯾﻦ ١٠ ﺗﻦ
11Welding45رﮐﺘﯽ ﻓﺎﯾﺮ
12ژﻧﺮاﺗﻮر4دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر 400KW
13Welding65دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮش ﮔﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ